Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


Oferty pracy:

 


Starogard Gdański 05.02.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZEGO

 

Do pobrania:

Pełna treść informacji o wynikach naboru

 


Starogard Gdański, dnia 18.01.2019 rok

 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM AL. WOJSKA POLSKIEGO 12B

 

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZEGO – 1 ETAT

w Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Al. Wojska Polskiego 12B, 83-200 Starogard Gdański
 

1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:

 1. Adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12B, 83-200 Starogard Gdański
 2. Nazwa stanowiska : Kierownik działu opiekuńczego
 3. Ilość etatów: 1 etat.

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku Kierownika działu opiekuńczego oraz co najmniej 5 letni staż pracy ogółem;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. osoba ubiegająca się o stanowisko urzędnicze nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. samodzielność i odpowiedzialność;
 8. umiejętności organizacyjne;
 9. umiejętność pracy w zespole i kierowania ludźmi,
 10. znajomość obsługi komputera;
 11. prawo jazdy kat. B,
 12. znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1769 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878 ze zm.); ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 995), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1510), ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511) oraz przepisów wykonawczych dotyczących działalności domów pomocy społecznej.

 

 

3. Wymagania dodatkowe

 1. dodatkowym atutem będzie wykształcenie medyczne, wiedza i doświadczenie  z zakresu zapewnienia mieszkańcom domu pomocy społecznej usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 2. odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych.
 3. empatia, cierpliwość, otwartość na problemy innych.
 4. predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą podległego personelu w tym: ustalanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu, zatwierdzanie należnych urlopów  i opieki,
 2. Organizowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy podległymi pracownikami a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej,
 3. Dokonywanie okresowych analiz, ocen jakości i efektywności pracy podległego personelu,
 4. Merytoryczny nadzór nad pracą pracowników działu opiekuńczego,
 5. Wydawanie zaleceń w dziedzinie metodyki pracy i prowadzenie instruktażu w kierowanym dziale,
 6. Wnioskowanie w sprawach:
 1. planu pracy działu i podziału zadań pomiędzy pracowników,
 2. obsady osobowej, sposobu zatrudnienia, wynagrodzenia i karania podległego personelu,
 3. potrzeby dokształcania podległego personelu,
 4. właściwego wyposażania warsztatu pracy podległego personelu.

      7. W zakresie nadzoru nad podległym personelem:

 1. kontrolowanie obecności oraz punktualności rozpoczynania i zakończenia pracy,
 2. powiadamianie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o nieobecności personelu w pracy,
 3. dopilnowanie, aby podległy personel nie opuszczał stanowisk pracy przed przekazaniem działu następnej zmianie,
 4. zgłaszanie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej wniosków dotyczących urlopów i zastępstw,
 5. przedstawianie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej opinii o pracy podległego personelu,
 6. czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym wykorzystaniem towarów, sprzętu, urządzeń, energii i dbałością o mienie jednostki i mieszkańców,
 7. dbanie o odpowiednią postawę etyczną i zachowanie pracowników,

       8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w szczególności podręcznej dokumentacji medycznej, indywidualnych  planów wsparcia mieszkańców domu pomocy społecznej i adaptacji w domu pomocy społecznej,

       9. Koordynowanie pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, organizowanie zebrań zespołu i sporządzanie z nich protokołów,

       10. Nadzór nad właściwym przestrzeganiem zarządzeń, instrukcji, procedur i zasad obowiązujących w domu pomocy społecznej,

       11. W zakresie opieki medycznej nad mieszkańcami w szczególności:

 1. dopilnowanie wpisania wszystkich zaleceń lekarskich do prowadzonej dokumentacji i podpisania zleceń przez lekarza,
 2. czuwanie nad wykonaniem zleceń lekarskich przez podległych pracowników w należyty sposób i we właściwym czasie,
 3. prowadzenie podręcznej apteczki, jej uzupełnianie, należyte przechowywanie leków, zaopatrywanie w leki terminowo i zgodnie ze zleceniami lekarskimi,
 4. odbieranie raportów ustnych i pisemnych od podległego personelu,
 5. prowadzenie dokumentacji działu,
 6. czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców, roztaczanie szczególnej opieki nad chorymi,
 7. sporządzanie zapotrzebowań żywnościowych zgodnie z zleceniami lekarskimi i czuwanie nad prawidłowym podawaniem mieszkańcom posiłków wg właściwej diety i o należytej ciepłocie oraz karmieniem mieszkańców niesamodzielnych,

       12. Współpraca z lekarzem POZ, poradnią zdrowia psychicznego, lekarzami specjalistami,

       13. Współpraca z pielęgniarką środowiskową,

       14. Umawianie wizyt lekarskich i koordynowanie wyjazdów na wizyty lekarskie,

       15. Współpraca z placówkami organizującymi na terenie Domu Pomocy Społecznej praktyki zawodowe,

       16. Współpraca z kierownikiem działu terapeutycznego dotycząca indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, planów adaptacji mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,

       17. Współpraca z psychologiem na potrzeby sporządzania przez niego opinii psychologicznych, doraźnych konsultacji mieszkańców i innych działań w ramach pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

       18. Współpraca z pracownikami spoza działu w celu udzielenia należytej pomocy  i opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.

       19. W zakresie administracyjno – gospodarczym należy:

 1. czuwanie nad całością inwentarza,
 2. pobieranie sprzętu i innych materiałów potrzebnych dla działu, prowadzenie wymiany zużytego i zniszczonego sprzę

       20. Doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w drodze samokształcenia, udział w organizowanych szkoleniach.

       21. Właściwe rozpoznawanie niezbędnych potrzeb mieszkańców i udział  w działaniach mających na celu ich zaspokajanie.

       22.Przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 1769 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz.   1878 ze zm.); ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 995), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1510), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511) oraz przepisów wykonawczych dotyczących działalności domów pomocy społecznej.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od lutego 2019 roku;
 3. wykonywanie zadań w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 4. praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin;
 5. praca w szczególnym charakterze;
 6. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys – curriculum vitae wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego,
 4. kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
 6. ewentualne kserokopie świadectw/zaświadczeń poświadczających fakt posiadania dodatkowych uprawnień, kursów, zdobytych umiejętności,
 7. oświadczenia:
 1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r., po zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dostępną pod adresem: dpsstarogard.mojbip.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niniejszego naboru oraz dalszych procesów rekrutacyjnych  w 2018 roku.

Jestem świadomy(a), że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownik działu opiekuńczego” w terminie do 28.01.2019 roku za pośrednictwem poczty na adres: Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12B, 83-200 Starogard Gdański lub osobiście do w/w terminu, od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8.00 do godz. 15.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12B,  83-200 Starogard Gdański.

Na kopercie oznakowanej jak wyżej pracownik sekretariatu wpisuje datę wpływu,w przypadku przesłania pocztą termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

 

9. Dodatkowe informacje:

 1. Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zm.),
 2. Z regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy społecznej w Starogardzie Gdańskim stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim z dnia 3 stycznia 2019 roku  w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy społecznej w Starogardzie Gdańskim, kandydaci mogą zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpsstarogard.mojbip.pl).
 3. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
 4. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie poinformowani  o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru,
 6. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpsstarogard.mojbip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej,
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 8. Dokumenty aplikacyjne kandydatów którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą odesłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
 9. W przypadku kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu a nie zostali przyjęci do pracy na umowę o pracę a złożyli oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły, uczelni), staż pracy (świadectwa pracy) – dokumenty te będą odsyłane kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru a w dokumentacji pozostaną kserokopie tych dokumentów,
 10. Z kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 11. Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym,
 12. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia - plik pdf
 2. Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie - plik pdf
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik docx
 4. Oświadczenie - nabór - plik docx

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:210
Treść wprowadził(a): Puckowski Waldemar, 2019-02-05 16:28:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-05 16:26:09