Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


Zasady płatności za pobyt:

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który ustala Starosta Powiatu Starogardzkiego. W 2017 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 Starosty Starogardzkiego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 lutego 2017r. wynosi 3.630,69 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 69/100)

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, obowiązani są:

  1. mieszkaniec lub jego przedstawiciel ustawowy – nie więcej jednak niż 70% dochodu,
  2. a następnie małżonek, zstępni i wstępni,
  3. oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – do wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec Domu lub jego przedstawiciel ustawowy wnosi opłatę za pobyt na rachunek bankowy jednostki, lub za zgodą mieszkańca bądź jego przedstawiciela ustawowego może być potrącana z otrzymywanych świadczeń.

Opłata wnoszona przez osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty wpłacana jest na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec został skierowany, a następnie wraz z opłatą wnoszoną przez gminę przekazywana na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:246
Treść wprowadził(a): Puckowski Waldemar, 2017-04-11 10:56:48
Treść wytworzył(a): Katarzyna Szczodrowska, 2016-02-22 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-04-11 10:56:38