Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


 

 

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Al.Wojska Polskiego 12 B
83-200 Starogard Gdański

tel./ fax: 58 56 001 30

email: dpsstokrotka@op.pl


NIP 592-163-70-19    REGON 190062456

Budynek DPS Starogard Gdański

 

 

Dom Pomocy Społecznej czynny jest całą dobę.

Administracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Dom przeznaczony jest dla 55 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.


 

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia  w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański .

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy   prosimy o kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: iod.mc@uslugirodo.eu

adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański lub prosimy o kontakt telefoniczny: 519-375-959

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej
 • zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2017 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w rodzinnego wywiadu środowiskowego  (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1788,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250),

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na  Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, oraz by móc przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby .

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Domu Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański ,  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie  Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Od 25.05.2018r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi  prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki  i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański ; zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

 


 

Dla słaboslyszących

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z DPS, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w DPS poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

 

wiadomości e-mail na adres:  dpsstokrotka@op.pl

faksu na numer: 58 56 001 30

 

INFORMACJA DUŻĄ CZCIONKĄ

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2113
Treść wprowadził(a): Puckowski Waldemar, 2018-05-29 14:10:12
Treść wytworzył(a): Katarzyna Szczodrowska, 2016-02-22 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-29 14:01:22